Menu
EUR

Algemene voorwaarden

De verkoper: Het Stoffenhuis

Ondernemingsgegevens
Neever BVBA
Contactgegevens: Sincha Vandistel
Adres maatschappelijk zetel: Gerdingerstraat 17, 3960 Bree
Telefoon: +3289732716
E-mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE 0474.771.745

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van ‘Het Stoffenhuis’, eigendom van Neever BVBA, met maatschappelijke zetel te Bree (België), Gerdingerstraat 17, BTW BE 0474.771.745, (hierna 'Het Stoffenhuis') biedt haar klanten de mogelijkheid om stoffen en mercerie-artikelen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Het Stoffenhuis.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het Stoffenhuis is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het Stoffenhuis is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Het Stoffenhuis.

Het Stoffenhuis is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Indien blijkt dat een bepaald artikel/stof/... niet meer (voldoende) voorradig blijkt, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  In samenspraak wordt beslist of de volledige bestelling, of een gedeelte van de bestelling geannuleerd wordt en hoe er wordt omgegaan met de eventuele terugbetaling van het geannuleerde deel van de bestelling.  Dit kan gaan over een geldelijke terugbetaling of het uitschrijven van een waardebon ter waarde van het geannuleerde deel van de bestelling.

Let wel.  Indien er door voorraadtekort (of andere reden) een deel van de bestelling geannuleerd wordt en hierdoor het totaal van de gefactureerde goederen niet meer hoger is dan 99€ (grenswaarde: 'gratis verzending') worden de initiële verzendkosten terug in rekening gebracht van de klant.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Het Stoffenhuis. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving
 • kontant bij afhaling in de winkel

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Het Stoffenhuis. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Het Stoffenhuis te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Het Stoffenhuis beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Het Stoffenhuis zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Workshops

Alle workshops worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. De inschrijving is definitief na het betalen van het voorschot.  Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 • Bij het volgen van een workshop zijn de materialen en benodigdheden niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.  Tijdens onze workshop zijn enkel stoffen toegelaten die aangekocht werden bij Het Stoffenhuis.
 • Het Stoffenhuis behoudt zich het recht een workshop te allen tijde te annuleren. In dat geval wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug betaald aan de klant. Het annuleren van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
 • Annuleren voor een workshop of cursus:
  Tot 14 dagen na je inschrijving, kan je je inschrijving gratis annuleren. 
  Daarnaast zijn wij genoodzaakt om de volgende kosten te factureren als de startdatum van de workshop dichterbij komt:
  - Bij annulering tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt het betaalde voorschot ingehouden
  - Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht (tenzij jij of wij nog iemand vinden om je plekje tijdig in te nemen).
  - Bij het niet opdagen/verschijnen voor een workshop wordt 100% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht
 • Als de cursist de workshop/cursus niet kan aanvatten, vervolledigen of  afmaken kan Het Stoffenhuis hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
  - Het Stoffenhuis is niet verplicht om gemiste lessen te vervangen, in te halen of te vergoeden
  - Als er tussen de lesgeefster en de cursist(e) hierover bijkomende afspraken gemaakt worden, is het vrij aan de lesgeefster om hier een aparte vergoeding voor af te spreken/ aan te rekenen.
 • Alle cursussen, handleidingen, ... zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen geval gekopieerd, gereproduceerd of worden vermenigvuldigd en openbaar gemaakt worden.
  - Foto’s nemen van de verschillende stappen als ondersteuning mag, maar enkel voor persoonlijk gebruik, deze foto’s mogen in geen geval verder worden gedeeld. Foto’s van resultaten mogen uiteraard wel gedeeld worden.
  - Tijdens de workshops worden af en toe foto’s gemaakt, u wordt hiervan steeds op de hoogte gesteld en als u herkenbaar op de foto staat, wordt uw mondelinge toestemming gevraagd om deze te mogen gebruiken op onze eigen kanalen.
 • De duur van de workshops is afgestemd op die van gemiddelde naaisters. Indien uw tempo trager is, is het mogelijk dat u het stuk niet helemaal af krijgt in de voorziene tijd. Wij houden hier tijdens de workshops rekening mee en garanderen dat elke cursist alle nodige informatie en technieken ziet, voor het model waarvoor men inschreef, binnen de voorziene tijd. Wanneer u niet klaar bent tijdens de workshop, kan u het stuk thuis verder afwerken op uzelf met de opgedane kennis. 

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Al onze stoffen selecteren wij met de grootste zorg.  Eventuele fouten in de weving/breisel worden tijdig vermeld en samen met de klant besproken.  

Wij raden aan al onze stoffen voor te wassen voordat u ze knipt en dit op een 'fijn was'-programma, idealiter op 30°C.  Voor wollen stoffen (of stoffen met een wol-mengeling) raden wij handwas aan.  Door de stoffen voor te wassen, haalt u 'de krimp' uit het stof en worden ook eventuele chemische residuen weggewassen.  Voor stoffen die door een foute wasbeurt (te warm, te koud, gebruik van de droogkast, een vuile wasmachine, overmatig gebruik van wasmiddelen/wasverzachters ...) beschadigd, bevlekt, ... geraken, kan Het Stoffenhuis niet aansprakelijk gesteld worden.  Deze stoffen worden niet terug genomen, hier kan geen terugbetaling voor geëist worden of aanspraak gemaakt worden op een tegoedbon.

Al onze stoffen knippen wij met de grootste zorg.  Mochten wij toch een fabricage-fout in de weving/breisel over het hoofd gezien hebben, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.  Dit met een maximum termijn van 14 dagen na de aankoop en voordat de stoffen verknipt zijn.  Eenmaal de stoffen verknipt, kunnen wij (ook al is er een duidelijke aanwezige fabricagefout) hier niet meer in tussenkomen.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Het Stoffenhuis.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Het Stoffenhuis mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Het Stoffenhuis, Pater Neyenslaan 34A, 3960 Bree, België

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.  Op maat geknipte stoffen, linten, steunvliezen, ... vallen onder de noemer 'maatwerk' en kunnen daarom niet terug genomen
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 11: Privacy

Het Stoffenhuis verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Het Stoffenhuis toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Het Stoffenhuis uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat aan te vragen op het hierna vermelde adres: [email protected].

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Het Stoffenhuis heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Het Stoffenhuis respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Het Stoffenhuis ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Het Stoffenhuis maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Het Stoffenhuis houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Het Stoffenhuis om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +3289732716, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres:
Het Stoffenhuis
Gerdingerstraat 17
3960 Bree
België

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Het Stoffenhuis. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Het Stoffenhuis kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren en Hasselt bevoegd.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €125,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »